SDOS查詢結果

語文

總筆數:11

篇名作者刊名出版年查看
Fluorescent diagnosis of rat blood lymphocytes on exposure to chronic gammaradiation Karnaukhova, N.A.;Sergiyevich, L.A.;Aksenova, G.Ye.;Karnaukhov, V.N.; Biophysics 1995-01-01 查看
Gleb Mikhailovich Frank (1904-1976) Karnaukhov, V.N.; Biophysics 1996-01-01 查看
Ecology and the problem of the search for life on Mars Karnaukhov, V.N.; Biophysics 1996-01-01 查看
Microspectrofluorimetry of intact plant pollen Mel'nikova, Y.V.;Roshchina, V.V.;Karnaukhov, V.N.; Biophysics 1997-01-01 查看
Microspectrofluorimetry of intact plant pollen Mel'nikova, Y.V.;Roshchina, V.V.;Karnaukhov, V.N.; Biophysics 1997-01-01 查看
The effect of an anti-oxidant (ubiquinone Q-9) and chronic low-doseirradiation on the structure of chromatin and the proliferation of ratT-lymphocytes Novoselova, Y.G.;Gordon, R.Y.;Semiletova, N.V.;Karnaukhov, V.N.; Biophysics 1997-01-01 查看
The effect of an anti-oxidant (ubiquinone Q-9) and chronic low-doseirradiation on the structure of chromatin and the proliferation of ratT-lymphocytes Novoselova, Y.G.;Gordon, R.Y.;Semiletova, N.V.;Karnaukhov, V.N.; Biophysics 1997-01-01 查看
The effect of an anti-oxidant (ubiquinone Q-9) and chronic low-doseirradiation on the structure of chromatin and the proliferation of ratT-lymphocytes Novoselova, Y.G.;Gordon, R.Y.;Semiletova, N.V.;Karnaukhov, V.N.; Biophysics 1997-01-01 查看
Yevgenii yevgen'evich sel'kov (On his 60th birthday) Chailakhyan, L.M.;Fesenko, Ye.Ye.;Kuzin, A.M.;Ivanitskii, G.R.;Yevtodiyenko, Yu.V.;Lezhnev, E.I.;Schnol', S.E.;Schnol', E.E.;Molchanov, A.M.;Kondrashova, M.N.;Kaminskii, Yu.G.;Karnaukhov, V.N.;Mayevskii, Ye.I.;Dynnik, V.V.;Markevich, N.I.;Kaimachnikov, N.P.;Nazarenko, V.G.;Popova, S.V.;Nenashev, V.A.;Pronevich, L.I.;Goryanin, I.I.;Taranenko, A.M.; Biophysics 1997-01-01 查看
Yevgenii yevgen'evich sel'kov (On his 60th birthday) Chailakhyan, L.M.;Fesenko, Ye.Ye.;Kuzin, A.M.;Ivanitskii, G.R.;Yevtodiyenko, Yu.V.;Lezhnev, E.I.;Schnol', S.E.;Schnol', E.E.;Molchanov, A.M.;Kondrashova, M.N.;Kaminskii, Yu.G.;Karnaukhov, V.N.;Mayevskii, Ye.I.;Dynnik, V.V.;Markevich, N.I.;Kaimachnikov, N.P.;Nazarenko, V.G.;Popova, S.V.;Nenashev, V.A.;Pronevich, L.I.;Goryanin, I.I.;Taranenko, A.M.; Biophysics 1997-01-01 查看
Yevgenii yevgen'evich sel'kov (On his 60th birthday) Chailakhyan, L.M.;Fesenko, Ye.Ye.;Kuzin, A.M.;Ivanitskii, G.R.;Yevtodiyenko, Yu.V.;Lezhnev, E.I.;Schnol', S.E.;Schnol', E.E.;Molchanov, A.M.;Kondrashova, M.N.;Kaminskii, Yu.G.;Karnaukhov, V.N.;Mayevskii, Ye.I.;Dynnik, V.V.;Markevich, N.I.;Kaimachnikov, N.P.;Nazarenko, V.G.;Popova, S.V.;Nenashev, V.A.;Pronevich, L.I.;Goryanin, I.I.;Taranenko, A.M.; Biophysics 1997-01-01 查看
上一頁 第1頁/共1頁/跳至 下一頁