SDOS查詢結果

語文

總筆數:4

篇名作者刊名出版年查看
Editorial Fesenko, Ye.Ye.; Biophysics 1996-01-01 查看
Yevgenii yevgen'evich sel'kov (On his 60th birthday) Chailakhyan, L.M.;Fesenko, Ye.Ye.;Kuzin, A.M.;Ivanitskii, G.R.;Yevtodiyenko, Yu.V.;Lezhnev, E.I.;Schnol', S.E.;Schnol', E.E.;Molchanov, A.M.;Kondrashova, M.N.;Kaminskii, Yu.G.;Karnaukhov, V.N.;Mayevskii, Ye.I.;Dynnik, V.V.;Markevich, N.I.;Kaimachnikov, N.P.;Nazarenko, V.G.;Popova, S.V.;Nenashev, V.A.;Pronevich, L.I.;Goryanin, I.I.;Taranenko, A.M.; Biophysics 1997-01-01 查看
Yevgenii yevgen'evich sel'kov (On his 60th birthday) Chailakhyan, L.M.;Fesenko, Ye.Ye.;Kuzin, A.M.;Ivanitskii, G.R.;Yevtodiyenko, Yu.V.;Lezhnev, E.I.;Schnol', S.E.;Schnol', E.E.;Molchanov, A.M.;Kondrashova, M.N.;Kaminskii, Yu.G.;Karnaukhov, V.N.;Mayevskii, Ye.I.;Dynnik, V.V.;Markevich, N.I.;Kaimachnikov, N.P.;Nazarenko, V.G.;Popova, S.V.;Nenashev, V.A.;Pronevich, L.I.;Goryanin, I.I.;Taranenko, A.M.; Biophysics 1997-01-01 查看
Yevgenii yevgen'evich sel'kov (On his 60th birthday) Chailakhyan, L.M.;Fesenko, Ye.Ye.;Kuzin, A.M.;Ivanitskii, G.R.;Yevtodiyenko, Yu.V.;Lezhnev, E.I.;Schnol', S.E.;Schnol', E.E.;Molchanov, A.M.;Kondrashova, M.N.;Kaminskii, Yu.G.;Karnaukhov, V.N.;Mayevskii, Ye.I.;Dynnik, V.V.;Markevich, N.I.;Kaimachnikov, N.P.;Nazarenko, V.G.;Popova, S.V.;Nenashev, V.A.;Pronevich, L.I.;Goryanin, I.I.;Taranenko, A.M.; Biophysics 1997-01-01 查看
上一頁 第1頁/共1頁/跳至 下一頁