SDOS查詢結果

語文

總筆數:6

篇名作者刊名出版年查看
Vulvar lymphangioma circumscriptum Turan, V.;Ergenoglu, M.;Yeniel, O.;Ulukus, M.; International Journal of Gynecology & Obstetrics 2009-12-01 查看
Acquired lymphangioma circumscriptum of the vulva Shetty, V.;Venkatesh, S.; International Journal of Gynecology & Obstetrics 2012-05-01 查看
Acquired lymphangioma circumscriptum of the vulva Shetty, V.;Venkatesh, S.; International Journal of Gynecology & Obstetrics 2012-05-01 查看
Nevi-like idiopathic acquired lymphangioma circumscriptum of the vulva Tas, B.;Ergul, E.;Altinay, S.; International Journal of Gynecology & Obstetrics 2015-02-01 查看
Nevi-like idiopathic acquired lymphangioma circumscriptum of the vulva Tas, B.;Ergul, E.;Altinay, S.; International Journal of Gynecology & Obstetrics 2015-02-01 查看
Nevi-like idiopathic acquired lymphangioma circumscriptum of the vulva Tas, B.;Ergul, E.;Altinay, S.; International Journal of Gynecology & Obstetrics 2015-02-01 查看
上一頁 第1頁/共1頁/跳至 下一頁