SDOS查詢結果

類型

語文

總筆數:7

篇名作者刊名出版年查看
Treatment of iron-deficiency anemia in pregnancy using iron -proteinsuccinylate supplementation Sifakis, S.;Angelakis, E.;Papadopoulou, E.;Verdakis, E.;Kolibianakis, E.;Koumantaki, Y.;Koumantakis, E.; International Journal of Gynecology & Obstetrics 2000-01-01 查看
Homeostatic abnormalities in primary unexplained abortions: A significantrole for coagulation factor XII Hatzis, T.;Anastasiou, A.;Cardamakis, E.;Pantos, A.;Pistofidis, G.;Panagogiannopoulou, E.;Efthimiadi, E.;Anastasiou, V.;Stathopoulos, A.;Linardos, N.;Koumantaki, Y.;Creatas, G.; International Journal of Gynecology & Obstetrics 2000-01-01 查看
Treatment of iron-deficiency anemia in pregnancy using iron -proteinsuccinylate supplementation Sifakis, S.;Angelakis, E.;Papadopoulou, E.;Verdakis, E.;Kolibianakis, E.;Koumantaki, Y.;Koumantakis, E.; International Journal of Gynecology & Obstetrics 2000-01-01 查看
Homeostatic abnormalities in primary unexplained abortions: A significantrole for coagulation factor XII Hatzis, T.;Anastasiou, A.;Cardamakis, E.;Pantos, A.;Pistofidis, G.;Panagogiannopoulou, E.;Efthimiadi, E.;Anastasiou, V.;Stathopoulos, A.;Linardos, N.;Koumantaki, Y.;Creatas, G.; International Journal of Gynecology & Obstetrics 2000-01-01 查看
Homeostatic abnormalities in primary unexplained abortions: Asignificant role for coagulation factor XII Hatzis, T.;Anastasiou, A.;Cardamakis, E.;Pantos, A.;Pistofidis, G.;Panagogiannopoulou, E.;Efthimiadi, E.;Anastasiou, V.;Stathopoulos, A.;Linardos, N.;Koumantaki, Y.;Creatas, G.; International Journal of Gynecology & Obstetrics 2000-01-01 查看
Detection of interleukin-6, interleukin-8, and interleukin-11 in plasmafrom women with spontaneous abortion Koumantaki, Y.;Matalliotakis, I.;Sifakis, S.;Kyriakou, D.;Neonaki, M.;Goymenou, A.;Koumantakis, E.; European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology 2001-09-01 查看
Detection of interleukin-6, interleukin-8, and interleukin-11 in plasmafrom women with spontaneous abortion Koumantaki, Y.;Matalliotakis, I.;Sifakis, S.;Kyriakou, D.;Neonaki, M.;Goymenou, A.;Koumantakis, E.; European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology 2001-09-01 查看
上一頁 第1頁/共1頁/跳至 下一頁