SDOS查詢結果

出版年

語文

總筆數:4

篇名作者刊名出版年查看
Gleb Mikhailovich Frank (1904-1976) Karnaukhov, V.N.; Biophysics 1996-01-01 查看
Aleksandr Mikhailovich Kuzin Fesenko, Ye.Ye.;Kolomiitseva, I.K.; Biophysics 1996-01-01 查看
The scientific creativity of Aleksandr Mikhailovich Kuzin Korogodin, V.I.; Biophysics 1996-01-01 查看
In Memory of an Outstanding Scientist Chernavskii, D.S.; Biophysics 1996-01-01 查看
上一頁 第1頁/共1頁/跳至 下一頁