SDOS查詢結果

類型

出版年

語文

總筆數:1

篇名作者刊名出版年查看
Flow cytometric DNA analyses of 105 fresh hydatidiform moles, withcorrelations to prognosis Sunde, L.;Mogensen, B.;Olsen, S.;Nielsen, V.;Christensen, I.J.;Bolund, L.; Analytical Cellular Pathology 1996-11-01 查看
上一頁 第1頁/共1頁/跳至 下一頁